Γράψε τη συνέχεια της οικονομικής σου ιστορίας
με τους δικούς σου όρους

Προοίμιο:

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση yourmoneystory.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία ΕΝΕΛΠΙΣ Ο.Ε. (εφ’ εξής «Εταιρεία» ή με τον εμπορικό της τίτλο «EνΕλπίς©») με ΑΦΜ: 802170348 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 171384608000.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Ιδιωτικότητα:

Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της. Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη, τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Ιστοσελίδα, για την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@enelpis.com μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, για σκοπούς ταυτοποίησης.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και εγγραφή μελών:

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ως μέλος της Ιστοσελίδας με την καταχώρηση και επιβεβαίωση της διεύθυνσης email του και την επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης (password).

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη κατά την εγγραφή των μελών ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Σημειώνεται ότι όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρείας, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Πολιτική Απορρήτου:

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

Ατομική ευθύνη κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας (του περιεχομένου και των υπηρεσιών της):

Ως πελάτης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι είμαι πλήρως υπεύθυνος για την σωματική, ψυχική και συναισθηματική μου ευεξία, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών και των αποφάσεών μου.
Κατανοώ ότι το ”coaching” είναι μια σχέση επαγγελματία –πελάτη που έχω με τον coach μου, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία / ανάπτυξη προσωπικών, επαγγελματικών ή επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη και πραγματοποίηση μιας στρατηγικής / σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Κατανοώ ότι το coaching είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής μου, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, των οικονομικών, της υγείας, των σχέσεων, της εκπαίδευσης και της αναψυχής μου.

Αναγνωρίζω ότι η λήψη αποφάσεων καθώς και η εφαρμογή των επιλογών μου είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη.

Κατανοώ ότι η μέθοδος NLPΥΣ * Eν-Ελπίς© – Εν-Ελπίς CASH© – Εν-Ελπίς CASH Plus© -Soulmate© – Κέρδος© – Ηγεσία© – ΔΕΚΑ© – MasterMind© – Alchemistas© – Fresh Start Challenge© – Money Brain© – Money Genius© – Money Genius Plus© καθώς και η Ενεργοποίηση Δύναμης© δεν περιλαμβάνει τη διάγνωση ή τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών ή ιατρικών θεμάτων.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι στην περίπτωση που βρίσκομαι σήμερα υπό θεραπεία ή υπό την φροντίδα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, ότι έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον πάροχο φροντίδας ψυχικής υγείας σχετικά με τη σκοπιμότητα συνεργασίας μου με προπονητή ζωής και ότι αυτό το άτομο έχει επίγνωση της απόφασής μου να προχωρήσω σε μια σχέση coaching.

Κατανοώ ότι κανένα πρόγραμμα της ΕνΕλπίς© δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο επαγγελματικής συμβουλής από νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς, επιχειρηματικούς, πνευματικούς ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

Κατανοώ ότι εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου (yourmoneystory.gr) αλλά και των διαδικτυακών σελίδων της ΕνΕλπίς© και της ίδιας της κ. Γιαχαλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του Διαδικτυακού Τόπου και των ως άνω αναφερθέντων διαδικτυακών τόπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΝΕΛΠΙΣ Ο.Ε. (ΑΡ ΓΕΜΗ 171384608000) και είναι, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του yourmoneystory.gr — Eν-Ελπίς© – Εν-Ελπίς CASH© – CASH Plus© -Soulmate© – Κέρδος© – Ηγεσία© – ΔΕΚΑ© – MasterMind© – Alchemistas© – Fresh Start Challenge© – Money Brain© – Money Genius© – Money Genius Plus© καθώς και η Ενεργοποίηση Δύναμης© και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή/και εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Γνωρίζω ότι μετά την πλήρη και έγκαιρη αποπληρωμή των προγραμμάτων (εξόφληση όλων των δόσεων), τα μαθήματα και η πρόσβαση στην πλατφόρμα, παραμένει στην διάθεση μου για πάντα εκτός και αν ορίζεται διαφορετικός χρόνος πρόσβασης στη σελίδα πώλησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Παρακολούθηση σεμιναρίων της Εταιρείας:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα ακολουθήσω τον όρο της απόλυτης εχεμύθειας σχετικά με οποιοδήποτε μοίρασμα κάνει ένας ή όλοι οι μαθητές της ομάδας των προγραμμάτων της ΕνΕλπίς©.
Γνωρίζω ότι απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης προώθησης ή διαφήμισης υπηρεσιών ή προϊόντων, δικών μου ή άλλων, σε μαθητές των ομάδων της ΕνΕλπίς© μέχρι και έναν μήνα μετά από την αποφοίτηση μου από το τελευταίο πρόγραμμα φοίτησης μου της ΕνΕλπίς©.
Γνωρίζω ότι απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μορφή ενόχλησης των μαθητών της ΕνΕλπίς© μέσω προσωπικού μηνύματος, email, Messenger ή άλλου μέσου. Γνωρίζω ότι σε περίπτωση αναφοράς σχετικού παραπόνου από μαθητή της ΕνΕλπίς©, η ΕνΕλπίς© διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης αφαίρεσης μου από το πρόγραμμα και από όλες τις ομάδες. Σε τέτοια περίπτωση γνωρίζω ότι δεν δικαιούμαι καμία επιστροφή χρημάτων.

Η ομάδα της ΕνΕλπίς© διατηρεί πάντα την δυνατότητα διακοπής της συνεργασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο φοίτησης, με οποιονδήποτε μαθητή για οποιονδήποτε λόγο εάν αυτό κριθεί σκόπιμο από το διοικητικό συμβούλιο της ΕνΕλπίς©. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που διαπιστωθεί δημόσια χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕνΕλπίς© και ιδίως για εμπορικούς σκοπούς. Η ΕνΕλπίς© διατηρεί το δικαίωμα της μη επιστροφής των χρημάτων προς το μαθητή σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις. Ιδίως για τη δεύτερη περίπτωση δύναται επιπλέον να κινηθεί νομικά.

Βίντεο & Φωτογράφιση Σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων της Εταιρείας:

Στα σεμινάρια και στις εκδηλώσεις της ΕνΕλπίς© ενδέχεται να βιντεοσκοπηθούν ή να φωτογραφηθούν κάποια στιγμιότυπα από την ομάδα της ΕνEλπίς©. Σε περίπτωση που επιθυμώ να μην είμαι μέσα στις φωτογραφίες, γνωρίζω ότι πρέπει να ενημερώσω σχετικά την γραμματεία, μέσα στην πρώτη εβδομάδα φοίτησης μου στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν. Γνωρίζω ότι εάν η γραμματεία δεν λάβει σχετική ειδοποίηση από εμένα, κατανοεί ότι συμφωνώ με αυτό.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία:

Η αποστολή newsletter από την Εταιρεία γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Η Εταιρεία παρέχει στους συνδρομητές της μέσα στις υπηρεσίες Newsletter, τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών.

Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά.

Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Πολιτική εξόφλησης διδάκτρων:

Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να μεταβιβάσω την εγγραφή μου σε άλλο άτομο ή να συμψηφίσω το ποσό με κάποιο άλλο πρόγραμμα Coaching της Ελισάβετ ΕΝΕΛΠΙΣ Ο.Ε. (ΑΡ ΓΕΜΗ 171384608000).

Γνωρίζω ότι στην Αγορά Ηλεκτρονικών Προϊόντων δεν γίνεται επιστροφή Χρημάτων εκτός και αν αναφέρεται στη σελίδα περιγραφής του προγράμματος.

Η αγορά του προγράμματος μέσω δόσεων, γίνεται αποκλειστικά με πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση που καταχωρηθεί χρεωστική κάρτα για την επιλογή των δόσεων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή ανά πάσα στιγμή.

Γνωρίζω ότι σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης του προγράμματος πριν την λήξη του, συνεχίζει η υποχρέωση μου στην ολική εξόφληση του προγράμματος.

Γνωρίζω ότι σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης, κλειδώνει αυτόματα η πλατφόρμα της ΕνΕλπίς© και χάνω την πρόσβαση ακόμη και σε άλλα προγράμματα που είχα σε αυτήν.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του διαδικτύου ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Ρητά συμφωνείται ότι τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή/και δαπάνης δικαστικών εξόδων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΝΕΛΠΙΣ Ο.Ε. (ΑΡ ΓΕΜΗ 171384608000), της ιδιοκτήτριας του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και του επισκέπτη/χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Γνωρίζω ότι θα πρέπει περιοδικά να ελέγχω τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην διεύθυνση yourmoneystory.gr. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Εταιρείας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους μου αποδοχή των όρων αυτών.

Γνωρίζω ότι οφείλω να έχω διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνώ, τότε οφείλω να μην κάνω χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του yourmoneystory.gr και να αποχωρήσω.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία:

ΕΝΕΛΠΙΣ Ο.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΑΦΜ: 802170348, ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 171384608000
Έδρα: ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 39, ΒΟΥΛΑ, ΤΚ 16673
Τηλέφωνο: 6982093476